Правила поведінки здобувачів освіти

16.11.2021   Administrator   Категорія: Головна

Права та обов’язки здобувачів освіти

 

               Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

               Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

                   Права та обов’язки батьків здобувачів освіти
Статтею 55-ю Закону України «Про освіту» визначено права та обов’язки батьків здобувачів освіти. Ця стаття починається із того, що виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

 

Здобувачі освіти мають право на:

         розвиток, навчання та виховання;

         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, методів і засобів навчання;

         якісні освітні послуги;

         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів розвитку;

         відзначення успіхів у своїй діяльності;

         безпечні та нешкідливі умови перебування в закладі;

         повагу людської гідності;

         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

         участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 

Здобувачі освіти зобов’язані:

         виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів розвитку, передбачених стандартом освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти України;

         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку.

                 Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти (Статут Тернопільського дошкільного навчального закладу  №20.)

                Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.