Звіт керівника за 2020-2021н.р.

09.07.2021   Administrator   Категорія: Навчально-виховний процес

Звіт керівника ДНЗ № 20  Босюк М.І.

перед колективом та громадськістю

за 2020-2021 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради № 167 від 26.05.2021 року « Про звітування керівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у 2020-2021н.р.»

 

      Головні завдання звіту керівника:

 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Проаналізувавши роботу  ЗДО  за 2020-2021 навчальний  рік, варто зазначити, що колектив закладу протягом року створював всі необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку.

 

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад 

 Тернопільський дошкільний навчальний заклад 320  Тернопільської міської ради

Власність – комунальна.

Тип дошкільного навчального закладу - Загального розвитку

Завідувач – Босюк Марія Іванівна

Рік побудови -1 975.

Проектна потужність :

  206 місць.

Мовний режим   -  українська мова.

Режим роботи дошкільного навчального закладу

10, 5 годинним перебуванням

Початок роботи – 8.00 год.,

кінець роботи – 18.30 год.

Кількість груп: 

3 групи -  для дітей раннього віку

10  -  групи дошкільного віку

Спеціальні групи - відсутні.

У цьому році навчальний заклад відвідувало 265  дітей. Групи комплектуються переважно у червні-серпні за віком.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі електронної реєстрації дітей при міському управлінні освіти і науки.

В ДНЗ №20 працює 60 співробітників, з них 30 педагогічних працівників, 30 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів .

Педагогічний колектив (30 педагогів) стабільний та має творчий потенціал.

 з них:

 1. За кваліфікацією:

- молодший спеціаліст – 2 педагоги;

   -   кваліфікаційну категорію “Спеціаліст” – 12 педагогів;

   -  кваліфікаційну категорію “Спеціаліст ІІ категорії» - 4 педагоги ;

   -  кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії” – 4 педагогів;

   -  педагогічне звання «Вихователь-методист» - 8 педагогів  .

         2.  За стажем педагогічної роботи:

    - до 10-ти років – 12 педагог;

    -  від 10-ти до 20-ти – 8 педагогів;

    -  після 20-ти –  10 педагогів.

       3.   За освітою:

    - повна вища – 20 педагогів;

    - базова вища – 10 педагоги.

 

        Атестація педагогічних працівників:

 Щороку в закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням наказів та оформленням відповідних документів. У 2020 - 2021 навчальному році чергову атестацію пройшли 9 педагогічних працівників. 16 педагогів підвищили кваліфікацію при ТКМЦНОІМ

     Також підвищення кваліфікації педагогічних працівників на сучасному етапі здійснюється шляхом формальної, неформальної  освіти за очною, заочною, дистанційною формами навчання або їхнім поєднанням. Педагоги мали можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами. Упродовж навчального року шість педагогів закладу вивчали сучасні актуальні проблеми та окремі аспекти  дошкільної освіти через вище названі форми роботи та отримали відповідні сертифікати. Також , вихователі нашого дошкільного закладу підвищували свій професійний   рівень, відвідавши протягом року  методичні об’єднання. Постійно підвищували рівень професійної майстерності шляхом самоосвіти з тем, визначених в річному плані роботи, знайомилися з новинками педагогічної літератури, новими освітніми технологіями. Під час карантину усі педагоги проходили онлайн – тренінги, , навчання , вебінари , та займались підвищенням свого рівня знань самостійно.

 

Нормативно-правова база.

 Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2016 № 446, та іншим процесуальним законодавством та нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність закладів дошкільної освіти в Україні,

 - Базового компоненту дошкільної освіти України

- Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «-Українське дошкілля»,  а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

Протягом року цілеспрямовано проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції ООН про права дитини.

 

Аналіз освітньо-виховної роботи

  Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку упродовж 2020 – 2021 навчального року, навчально – виховний процес дошкільного закладу  спрямовував свою діяльність  на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, гармонійної особистості, та пріоритетних завдань поставлених перед працівниками у 2020 -2021 навчальному  році:

   1.Продовжувати розвивати естетичні почуття дошкільників засобами зображувальної діяльності.

 1. Формувати мовленнєву компетентність у дошкільників через ігрову діяльність.
 2. Оптимізувати предметно-просторове розвивальне середовище для формування навичок безпечної поведінки дошкільнят.
 3. Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог  до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників.

Кожна група протягом року показала свою творчість, уміння, таланти. На засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми:

 • аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік, оздоровчий період та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2020 – 2021 н.р.
 • розвиток естетичних почуттів дошкільників засобами зображувальної діяльності;
 • Формування мовленнєвої компетентності дошкільників через ігрову діяльність.
 • Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності.

Активну участь в засіданнях педагогічних рад брали вихователі: Капляр М.М., Лобач Н.М., Семкович Л.В., Воляник О.М.., Гладка М.П., Питляр О.І., Маслеяк І.П., Саксон О.А., Бура О.І.., Кулик А.С., музичні керівники – Коцан Л.П., Кінаш О.А.

     Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

       Досить на високому рівні пройшли семінари. Зміст проведених семінарів складався з теоретичних , практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів підвищилась ефективність діяльності колективу.

       У травні 2021 р. вихователями, практичним психологом була проведена діагностика рівня знань, умінь та навичок згідно з розділами програми в усіх вікових групах та рівень готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. З 84 дітей високий рівень готовності показали – 54 дітей; середній рівень готовності – 30  дітей.  Результат свідчить, що діти – випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Вони мають достатній рівень соціального розвитку, дотримуються етичних форм спілкування з однолітками та дорослими, володіють формами висловлювання, вмінням вести діалог, спільно діяти в дитячому колективі. Педагоги особливу увагу приділяли індивідуальній роботі, що сприяла подальшому розвитку дітей та адаптації  до шкільного навчання.

           Турбуючись про життя та здоров’я дітей педагоги велику увагу приділяли фізичному вихованню дітей: заняттям з фізкультури, фізкультурно-оздоровчій роботі (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну з елементами корекції, фізкультхвилинки та фізкультпаузи, заняття з фізкультури на прогулянці, фізкультурні свята, розваги, рухливі ігри, дні здоров’я, самостійна рухова діяльність).

         Проте, недоліки в роботі закладу  з питань інформатизації є:

  -  низька ІКТ-компетентність деяких педагогів;

 -  недостатня оснащеність комп’ютерною технікою;

-  не систематично оновлюються сторінки  на офіційному сайті ЗДО.

На разі залишається актуальним подальше розроблення системи організації консультативної  та методичної підтримки щодо підвищення ІКТ- компетентності педагогів;   проведення майстер-класів для педагогів закладу з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес; розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх викових груп; подальше розроблення  технології мультимедійного супроводу освітнього процесу; розширення парку комп’ютерної та оргтехніки;  робота щодо систематичного оновлення і наповнення контенту сайту закладу.

     Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка була спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки: англійської мови та танцювальний гурток. .  Гурткова робота допомагала розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала визначеним нормативам для навчальних занять.       Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до річного плану роботи. Робота з педагогами і батьками велась в руслі вивчення, порівняння ключових компетентності Державного стандарту початкової освіти і набору компетенцій, закріплених в Базовому компоненті дошкільної освіти, визначали типове для кожного вікового періоду, обговорювали засоби й технології, які ефективно розвивають життєві компетенції дошкільників і молодших школярів.

        Для забезпечення цілісного педагогічного процесу в дошкільному закладі проводиться значна робота щодо інтеграції суспільного і родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу в дошкільному закладі. Для батьків через проведення Днів відкритих дверей було організовано перегляд різних форм роботи з дітьми. Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків, які поступають у ЗДО, засідання ради закладу,  групові збори, бесіди, консультації,  інструктажі при прийомі дітей, свята та розваги за участі батьків, виставки дитячих образотворчих робіт, конкурси, анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки.

Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. Продовжує ефективно функціонувати Веб-сайт дошкільного навчального закладу. Більшість батьків закладу цікавляться подіями, активно спілкувалися в соціальній мережі Facebook. Розширюються можливості спілкування з батьками через електронні засоби інформування. Вихователі активно почали використовувати мережу Viber   , стали повідомляти батьків про життя і діяльність дітей упродовж дня, при потребі надсилають батькам відео, фотоматеріали з різних видів діяльності дітей. Під час карантину COVID -19 постійно підтримувалась взаємодія   із батьками та дітьми, надавались  онлайн  консультації , надсилались завдання ігрового типу для дітей. Батьки звітували про виконані завдання та стан здоров’я дітей.

    Постійно та цілеспрямовано проводилась  робота   по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції);  методична  робота (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад,  взаємовідвідування  вихователями уроків  в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку). Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп були  розміщені ширми із консультаціями .

         Також   вихователями закладу було проведено бесіди з батьками випускників  щодо підготовці дітей до школи. Упродовж року підтримувались тісні зв`язки з початковою школою «Ерудит» . Педагоги школи брали участь в проведенні батьківських зборів, в засіданнях педагогічної ради, відвідували заняття в  старших групах

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

 • взаємодія  педагогічного і шкільного колективів : консультації, бесіди з учителями школи;
 • закладу і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення спільних свят та розваг.

             Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у  дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. 

        Загалом    робота педагогічного колективу  сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік. Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ЗДО не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно мінятимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема. Тож пріоритетними завданнями для вдосконалення методичної роботи на наступний період розвитку залишається робота колективу за основними концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини .

Матеріально-технічна база:

            Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти у задовільному стані. Дошкільний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та  інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому стані. У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Так, у 2020-2021н.р. зроблено поточний ремонт у середній групі №1 ( заміна унітазів, умивальників, змішувачів); у І молодшій групі зроблено косметичний ремонт та заміна ламінату; у молодшій групі №2 також встановлено новий ламінат. У старшій групі №2 придбано меблі для іграшок. Також придбали у закладі двері у кількості 40 штук.

За батьківські кошти придбано:

Тюль на вікна  та світильники– у І молодшій групі №2, у молодшій груп і№2, у середній групі №1, у старшій групі№2. Стільчики для дітей – 30 штук у молодшій групі №1.

 На час карантину по СОVID-19 повністю забезпечено заклад антисептиками, термометрами, одноразовими рушничками, масками і рукавичками. Закуплено канцтоварів,миючих засобів  ,   будматеріалів,  виписано методичну літературу.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров`я та профілактиці захворювань . Ведеться облік та аналіз захворюваності. Для профілактики  ГРВІ та грипу  в кожній групі в холодний період року використовують часник  і цибулю. В порівнянні з минулим роком рівень захворюваності загалом не зріс .

       На початку навчального року сестра медична старша проводила антропометричні виміри, під час, яких визначається вага і зріст дитини, результати заносила до журналу фізичного розвитку дітей. На основі отриманих даних вихователі проводили маркування дитячих меблів та складали і затверджували у завідувача карту розсаджування дітей 2 рази на рік. Сестрою медичною старшою було складено план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно. Щомісяця медичною сестрою проводився облік захворюваності дітей. Загальні показники захворюваності дітей та показники кожної групи висвітлювалися в порівняльних таблицях, графіках, діаграмах. За результатами аналізу складалися заходи щодо зниження рівня захворюваності дітей в ЗДО. З метою запобігання захворюваності планувалися і аналізувалися фізкультурно-оздоровчі заходи: проведення фізкультурних дозвіль, розваг, днів здоров'я. Трималися на постійному контролі дотримання режиму дня й організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей, сформованість культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп.

         Харчування вихованців здійснюється відповідно до «Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Діти одержують 3-х разове  харчування.  Організацію харчування  дітей здійснює   сестра медична старша   Лисак Н.А., яка працює за складеним   меню. Сестрою медичною старшою   складається  щоденне меню-розкладка з урахуванням  перспективного меню, яке затверджується щоквартально в міській СЕС.

        З боку завідувача та медичних працівників здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування.

Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

        Аналіз виконання норм харчування за 2020- 2021 рік показав, що в цілому харчування здійснювалось наближено до норм, та в середньому становив 81 %.

Бракераж сирої продукції здійснюється завгоспом, кухарем із залученням  сестри медичної  старшої . Складання меню-розкладки здійснюється старшою медичною сестрою  на підставі двотижневого меню та  підписується керівником закладу. Працівники, які займаються  організацією харчування дітей, вчасно проходять обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом. Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі ведеться старшою медичною сестрою відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227). Завідуючою Босюк М.І. здійснюється щоденний контроль за роботою харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з питань харчування, посудом, кухонним інвентарем,  кухонним обладнанням ,спецодягом ,маркуванням та використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні з бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів.            

 У дошкільному навчальному закладі протягом року  проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції ООН про права дитини. Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях.

             Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку.  Певна робота проводилась з дітьми та їхніми батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Протягом року дошкільний навчальний заклад забезпечував дотримання санітарно-гігієнічних вимог, сприяв збереженню та зміцненню здоров’я відповідно до статті 11 Закону України "Про дошкільну освіту". В кожній груповій кімнаті були оформлені куточки з безпеки життєдіяльності. У методичному кабінеті в наявності: методична література, періодичні видання, розробки конспектів, наочність, посібники            З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя у ЗДО проводиться щорічний "Тиждень безпеки дитини", наповнений конкретним змістом навчально - виховної роботи (тематичні заняття; дидактичні і сюжетні ігри з елементами безпеки життя; конкурси; читання творів художньої дитячої літератури відповідної тематики; моделювання правильної поведінки, аналіз небезпечних ситуацій). Були проведені практичні заняття з працівниками дошкільного навчального закладу «Евакуація дітей  на випадок пожежі», «Відпрацювання алгоритму дій педагогів під час виникнення нещасного випадку з дитиною». Перспективними та календарними планами роботи вихователів передбачені різні форми роботи з дітьми з БЖД . Належна увага керівництвом та педагогами закладу приділялася практичній роботі щодо попередження дитячого травматизму. Вихователі знайомили дітей з правилами безпечної поведінки під час навчальної діяльності та в повсякденному житті. В методичному кабінеті в наявності теоретичний, дидактичний та наочний матеріал, в тому числі мультимедійні презентації, необхідний для проведення роботи з даного розділу.

Проводячи підсумок роботи педагогічного колективу дошкільного закладу впродовж навчального року, треба зазначити, що поставлені завдання виконані. Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою на новий 2021-2022 навчальний рік  такі завдання:

 

 1. Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку  через гру.

2. Збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я, необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності.

3.Оптимізувати предметно-просторове розвивальне середовище для формування навичок безпечної поведінки дошкільнят.

4.Сприяти підвищенню відкритості, ефективності, гнучкості сім’ї у питаннях  адаптації, розвитку, виховання дітей дошкільного віку

 

Шляхи реалізації завдань:

 • Блочно-тематичне планування.
 • Організація розвивального середовища.
 • Інтеграція різних видів діяльності.
 • Використання в освітньому процесі інноваційних технологій.
 • Співпраця з родинами вихованців.

 

У звітному році письмових звернень не було. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дітей в ДНЗ.

Письмових і усних скарг на адресу ДНЗ не надходило. 

 

     Ватро зазначити , що наш заклад вже відсвяткував своє 45-річчя, але залишається в задовільному стані завдяки спільним зусиллям колективу та батьків.   Проте питання оновлень залишається актуальним. Особливо гостра проблема – стан огорожі та асфальтного покриття дороги.    

 Отож, шановні батьки! Впродовж навчального року  ми отримали багато добрих  відгуків, побажань на нашу адресу, і побачили, що ви - люди не байдужі, яких цікавить кожна прожита  дитиною хвилина в дошкільному закладі.

Дякую вам за співпрацю!